SEADMETE MÜÜGI JA PAIGALDUSE ÜLDTINGIMUSED

I ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad üldtingimused määravad kindlaks Täitja poolt Tellijale müüdavate ja/või paigaldatavate valveseadmestiku jm seadmete müügi- ja paigalduse tingimused.

1.2. Üldtingimused kohalduvad Täitja ja Tellija vahelisele valveseadmestiku jm seadmete müügi- ja paigalduslepingule, mille Pooled sõlmivad kas Täitja pakkumise Tellija poolt allkirjastamise või tegevusega aktsepteerimise teel (nt hinna või ettemakse Tellija poolt tasumisega), kahepoolse allkirjastatud dokumendina või muul viisil Poolte tahteavalduste vahetamise teel.

1.3. Üldtingimused on Poolte vahelise Lepingu lahutamatu osa. Üldtingimuste ja muu lepingudokumendi tingimuste (Täitja pakkumine, kahepoolselt allkirjastatud dokument või muu selline) vastuolu korral tuleb lähtuda muus lepingudokumendis kokkulepitust.

1.4. Tellija ja tema esindaja kinnitab, et omab kõiki õigusi Lepingu sõlmimiseks ja et Objekt on tema seaduslikus valduses. Tellija kinnitab, et ta on esitanud Täitjale Töö tegemiseks olulise ja teadaoleva teabe ning dokumentatsiooni.

1.5. Tellija on teadlik, et Lepingu alusel paigaldatavad Seadmed ei taga Objekti täielikku puutumatust, sissemurdmise jm ohtude tõkestamist. Objektiga seotud riskide täiendavaks maandamiseks on soovitav omada turvateenuse ja kindlustuslepingut.

 

II MÕISTED

Üldtingimustes on alltoodud terminitel järgmine tähendus:

Üldtingimused – käesolevad Täitja poolsed Seadmete müügi- ja paigalduslepingu tingimused, mis on Lepinguks lahutamatuks osaks;

Leping – Poolte vaheline Seadmete müügi- või paigalduse leping, mis on sõlmitud Täitja esitatud pakkumise Tellija poolt allkirjastamise või tegevusega aktsepteerimise, kahepoolse allkirjastatud dokumendina või muul viisil poolte kirjalike tahteavalduste vahetamise teel ning mille lahutamatuks osaks on üldtingimused;

Täitja – Forus Security AS, registrikood 10622346, aadress Lõõtsa tn 12, Tallinn 11415, e-post forus@forus.ee;

Tellija – Täitjalt seadmed ja /või seadmete paigalduse tellinud klient;

Pool, Pooled – Tellija ja Täitja vastavalt eraldi ja koos;

Seadmed – Täitja poolt Tellijale müüdav ja/või tema Objektile paigaldatav valveseadmestik (häire- ja jälgimisseadmed), ATS, läbipääsu-, evakuatsiooni- jm seadmed. Seadmed on märgitud Täitja pakkumises või muus lepingudokumendis ning nende üleandmise aktis;

Töö – Täitja poolt Tellija nimetatud Objektil teostatavad Seadmete paigaldustööd. Töö võib Lepingus kokkulepitud juhul hõlmata Seadmete paigaldamiseks vajalikke projekteerimistöid;

Objekt – ehitis, maaüksus või muu ese, millele Täitja paigaldab Seadmed ja teeb muu  kokkulepitud Töö;

Täitja pakkumine – Täitja pakkumine Tellijale Seadmete müügiks ja/või Töö tegemiseks;

Lepingu hind – Seadmete ja Töö eest Lepingus kokkulepitud hind;

Täitja hinnakiri – Täitja teenuste ja toodete hinnad, mis on avaldatud veebilehel www.forus.ee;

Tutvumisaeg – Töö ja/või Seadmete Täitja poolt ülevaatamise aeg;

Garantii – Täitja ja/või tootja võetud kohustus Töö ja/või Seadmete puudus garantiis märgitud tingimustel kõrvaldada. Tellija saab garantii alusel seaduses sätestatust soodsama seisundi.

 

III POOLTE KOHUSTUSED

3.1. Täitja kohustub:

3.1.1. andma Tellijale üle Seadmed ja tegema Töö Lepingus kokkulepitud tähtajal ja hinnaga;

3.1.2. kasutama Töö tegemisel nõuetekohast kvalifikatsiooni ja väljaõpet omavat tööjõudu ning järgima ohutustehnika, tuleohutuse ja muid Töö tegemisele õigusaktidega kehtestatud nõudeid;

3.1.3. teatama Tellijale asjaoludest, mis võivad põhjustada viivituse Töö alustamisel või lõpetamisel. Juhul kui Täitjal ei ole võimalik Tööd teha või Seadmeid üle anda tähtaegselt, teatab Täitja viivituse põhjuse ning Töö tegemise ja Seadmete üleandmise eeldatava aja;

3.1.4. esitama Tellijale allkirjastamiseks Seadmete ja Töö üleandmisakti, milles on märgitud Seadmete nimetused ja kogused, tehtud Töö, Seadmete ja Töö üleandmise aeg;

3.1.5. esitama Tellijale olemasolevad Seadmete tootjapoolsed kasutusjuhised ja –tingimused;

3.1.6. võimaldama Tellijal tutvuda Töö tegemise käiguga ja andma Tellijale viimase soovil  Töö tegemise kohta teavet;

3.1.7. vastutama Seadmete ja Töö Lepingule vastavuse eest, sealhulgas kõrvaldama Seadmetel ja/või Töös ilmnenud puudused üleandmisaktis või muus dokumendis märgitud ajal;

3.1.8. täitma muid Lepinguga võetud kohustusi.

 

3.2. Tellija kohustub:

3.2.1. osutama Täitjale Lepingu täitmisel kaasabi, sealhulgas andma Lepingu täitmiseks vajaliku teabe ja dokumentatsiooni (nt Objekti projektdokumentatsioon, joonised jne);

3.2.2. võimaldama Täitjale Töö tegemiseks vajaliku juurdepääsu Objektile ja tagama, et Objekt on seisundis, mis võimaldab Tööga alustada ja teha see kokkulepitud ajal ning teatama Täitjale kirjalikult asjaolust, mis võib takistada Töö tegemist;

3.2.3. tagama Täitjale Objektil Töö tegemiseks vajalikud tingimused (sh elektrienergia, pinge 230 V) ja Töö vastuvõtmiseks oma volitatud esindaja kohalviibimise;

3.2.4. tagama Objektil töö- ja tuleohutusnõuete järgimise ja ohutu töökeskkonna ning teatama Objektiga seotud riskidest ja ohtudest ja nende vältimise abinõudest;

3.2.5. informeerima Täitjat Objekti remondi-, juurdeehitus- jm töödest, sisustuse ümberpaigutustest, kasutusrežiimi  muutustest ja muust asjaolust, mis võib mõjutada Seadmete töökindlust ja otstarbekohast kasutust (nt muutub või väheneb andurite tundlikkus, mõjupiirkond, kahjustuvad sideliinid vms);

3.2.6. arvestama Täitja ettepanekuid Seadmete töökindluse ja nõuetekohase kasutuse tagamiseks;

3.2.7. tagama temast olenevate Töö tegemise takistuse lahendamise viivitamata, hiljemalt 2  tööpäeva jooksul takistuse ilmnemisest;

3.2.8. aktsepteerima Täitja poolt Lepingu täitmisel kasutatavaid kolmandaid isikuid;

3.2.9. võtma vastu Täitja poolt üleandmiseks esitatud Seadmed ja/või Töö ning allkirjastama üleandmise akti vastavalt Üldtingimuste punktile 5.2;

3.2.10. tasuma õigeaegselt Lepingu hinna ja muud Lepingu järgi tasumisele kuuluvad summad;

3.2.11. juhul kui Seadmed sisaldavad jälgimisseadmestikku (videokaamera), informeerima Objektil viibivaid isikuid jälgimisseadmestikust ja vastutama selle õiguspärase kasutamise eest.

 

IV ARVELDUSED. OMANDIRESERVATSIOON

4.1. Lepingu hind on määratud Täitja esitatud, Tellija aktsepteeritud pakkumises või muus Lepingu sõlmimise aluseks olevas lepingudokumendis.

4.2. Tellija tasub Lepingu hinnast 50% ettemaksena ja ülejäänud osa 7 päeva jooksul Töö ja/või Seadmete üleandmisest. Täitja esitab Lepingu hinna ettemaksuarve 7 päeva jooksul pärast Tellija poolt ettemaksu tasumist ning ülejäänud osas pärast Töö ja/või Seadmete üleandmist. Töö tegemise tähtaeg korral, mis ületab 30 päeva, võib Täitja nõuda Lepingu hinna tasumist, lähtudes  punktis 4.3. märgitust. Täitja võib põhjendatud juhul (nt ilmneb Tellija võlgnevus, makseraskused vms asjaolu) nõuda täiendavalt kuni 100% ulatuses Lepingu hinna ettemakse tasumist ja selle Tellija poolt tasumata jätmisel Lepingust taganeda.

4.3. Juhul, kui Töö tegemise tähtaeg on pikem kui 30 päeva, on Täitjal õigus esitada Tellijale tehtud Töö kohta vaheakt ja arve (vahearve). Vahearve peab vastama vaheaktis märgitud Tööde kirjeldusele ja maksumusele. Tellija kohustub tasuma vahearve 7 päeva jooksul selle esitamisest. Vahearve tasumine ei tähenda vaheaktis kirjeldatud Töö üleandmist, kui Pooled ei lepi kokku teisiti.

4.4. Lepingu hind (eelarve) on reeglina siduv. Täitjal on erandina õigus kuni 5% ulatuses Lepingu hinda ületada, kui see on tingitud lisatööde tegemise vajadusest või on muul viisil objektiivselt põhjendatud, eelkõige ettenägematu ja/või vääramatu jõu asjaolu pärast, mistõttu on vaja teha lisakulutusi. Täitja peab Lepingu hinna ületamise üle 5 % Tellijaga eelnevalt kooskõlastama.

4.5. Lepingu hinna või muu Lepingujärgse makse tasumisega viivitamisel maksab Tellija viivist 0,2% tähtaegselt tasumata summast iga tasumisega viivitatud päeva eest.

4.6. Lepingu alusel paigaldatud Seadmed kuuluvad kuni nende eest täieliku tasumiseni Täitjale (omandireservatsioon).

 

V SEADMETE JA TÖÖ ÜLEANDMINE

5.1. Täitja annab Seadmed ja Töö Tellijale üle Lepingus kokkulepitud tähtajal. Pooled allkirjastavad Seadmete ja Töö üleandmise kohta üleandmisakti.

5.2. Tellijal on õigus Seadmed ja/või Töö kahe tööpäeva jooksul nende Täitja poolt üleandmiseks esitamisest üle vaadata (Tutvumisaeg).

5.2.1. Kui Seadmetel või Tööl ilmneb üleandmisel puudusi, mis ei takista mõistlikult Seadmete ja/või Töö otstarbekohast kasutamist, märgivad Pooled puudused üleandmisaktis ning Täitja kõrvaldab puudused üleandmisaktis märgitud ajaks. Märgitud puudused ei anna Tellijale alust Seadmete ja/või Töö vastuvõtmisest keelduda.

5.2.2. Kui Seadmetel ja/või Tööl ilmneb üleandmisel puudusi, mis takistavad mõistlikult Seadmete või Töö otstarbekohast kasutamist, märgivad Pooled puudused ja nende kõrvaldamise aja üleandmisaktis. Töö üleandmine toimub sellisel juhul pärast Seadmete ja/või Töö kasutamist takistava puuduste kõrvaldamist, kui Pooled ei lepi kokku teisiti.

5.3. Juhul, kui Pooled on Seadmetel ja/või Tööl puuduse olemasolus eriarvamusel, ei anna see Poolele alust üleandmisakti allkirjastamisest keelduda, vaid Pool peab erimeelsust põhjustava  asjaolu märkima üleandmisaktis.

5.4. Juhul, kui Tellija ei allkirjasta Tutvumisaja jooksul Seadmete ja/või Töö üleandmisakti ega põhjenda kirjalikult allkirjastamisest keeldumist, siis loetakse, et Tellija on Tutvumisaja möödudes Seadmed ja Töö vastu võtnud.

 

VI  KVALITEET. GARANTII

6.1. Seadmed ja/või Töö peavad vastama õigusaktidest tulenevatele kvaliteedi jm nõuetele, Lepingu tingimustele ning olema vähemalt keskmise kvaliteediga.

6.2. Seadmed ja/või Töö peavad vastama Lepingus viidatud ehitusprojektile või muule Seadmete ja/või Töö omadusi määratlevale dokumentatsioonile.

6.3. Täitja annab tema poolt paigaldatud Seadmetele ja Tööle garantii, millega võtab kohustuse kõrvaldada Seadmetel ja/või Tööl garantiiajal ilmnenud puudus. Garantiiaja kestvus on 2 aastat (garantiiaeg) alates vastavalt Seadmete ja/või Töö üleandmisest. Garantiiajal puuduse ilmnemisel eeldatakse, et puudus oli olemas Seadmete ja/või Töö üleandmise ajal.

6.4. Garantii kehtib tingimusel, et Tellija täidab Seadmete hoolduskohustust ja tellib Täitjalt vähemalt kord aastas Seadmete korralise hoolduse.

6.5. Täitja parandab Seadmete ja/või Töö puuduse või asendab Seadme mõistliku aja jooksul, üldjuhul ühe kuu jooksul puuduse kohta Tellijalt kirjaliku teate saamisest või Poolte kokkulepitud ajal. Seadmete ja/või Töö otstarbekohast kasutamist takistava puuduse kõrvaldab Täitja viivitamata pärast Tellija poolt puudusest teatamisest, kui Pooled ei lepi kokku teisiti.

6.6. Tellija peab garantiiajal ilmnenud Seadmete ja/või Töö puudusest teatama Täitjale kirjalikult seitsme päeva jooksul puuduse ilmnemisest.

6.7. Juhul, kui Seadmete ja/või Töö puuduse kõrvaldamise käigus ilmneb, et antud puudusele garantii ei laiene, hüvitab Tellija Täitjale puuduse kõrvaldamise kulu (tehniku väljasõit, Seadmete ja/või Töö maksumus).

6.8. Garantii ei laiene Seadmete ja/või Töö puudustele, mis on tingitud:

Seadmete normaalsest kulumisest;

Täitjaga kooskõlastamata isikute (sh Tellija) tehtud ümberehitus-, remondi-, hooldus- või paigaldustööst,

juhuvigastusest, avariist vm mehaanilisest kahjustamisest;

Seadmete nõuetekohaselt hooldamata või kasutustingimuste järgimata jätmisest;

Täitja juhistele mittevastavast kasutamisest, kui Täitja teavitas sellest Tellijat ja viimane jätkas mittevastavat kasutust; või

vääramatu jõu

Garantii kehtivus on piiratud Seadmete tootja garantiitingimustes märgitud juhul.

6.9. Täitja võib keelduda garantiikohustuse täitmisest, kui Tellijal on rahaline võlgnevus Täitja ees kestvusega üle 15 päeva.

6.10. Tellijal on lisaks garantiile seadusest tulenevad õigused, sealhulgas õigus kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid.

 

VII VASTUTUS

7.1. Täitja vastutab Lepingust tuleneva kohustuse rikkumise eest süü olemasolul ja hüvitab rikkumisega Tellijale tekitatud otsese varalise kahju, mida ei hüvita Tellija kindlustusandja. Täitja vastutuse maksimummäär, s.o maksimumsumma, mille ulatuses saab Tellija Täitjalt kahju  nõuda, on Lepingu hind ilma käibemaksuta.

7.2. Täitja ei vastuta oma kohustuste rikkumise ja Tellijale võimaliku tekkiva kahju eest, kui:

Tellija ei täida oma Lepingulisi kohustusi;

kahju tekkis valveseadmestiku, häireedastusvahendi, telefoniliini, andmesidekanali vm tehnilise lahenduse rikke tõttu, mis ei olnud põhjustatud Täitja süülisest käitumisest;

kahju seisneb muus kui otseses varalises kahjus;

kahju on tekkinud päästeameti või politsei ülesannete täitmata jätmisest või mittenõuetekohasest täitmisest;

kahju tekkis ajal, mil Lepingu täitmine oli peatatud;

kahju tekkis Objektil Tellija otseses valduses mitteolevale kolmandate isikute varale;

kahju tekkimine osutus võimalikuks Tellija poolt Täitja ettepanekute täitmata jätmise tõttu;

kahjuks on Tellija raha, väärisasjade, kunstiteoste jms väärtuste mittesäilimine, kui need ei olnud eraldi antud Täitja vastutavale hoiule;

kahju tekkis Tellija töötajate või Tellija loal Objektil viibivate isikute teo tagajärjel;

kahju tekkis hädaseisundis tegutsemise tagajärjel;

kahju põhjustas Objektil aset leidnud vandalism, süütamine, plahvatus jms sündmus, mida ei põhjustanud Täitja;

kahjuks on vandalismi ja/või sissemurdmisega tekitatud uste, akende vm muude avade lõhkumine;

kahju tekkis Täitjast mitteolenevatel põhjustel Töö tegemisega viivitamise tagajärjel;

kahju põhjustas muu asjaolu, mille vältimine või ärahoidmine ei olnud Täitja võimuses.

7.3. Lepingu täitmata jätmine või mittekohane täitmine ei ole Lepingu rikkumine, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud. Vääramatuks jõuks loetakse Lepingu pooltest sõltumatu asjaolu, mis takistab või teeb võimatuks Lepingulise kohustuse täitmise ning mida Pooled ei näinud ega võinud Lepingu sõlmimisel ette näha (nt terroriakt, tulekahju, loodusõnnetus, sõda, blokaad, plahvatus, rike kommunikatsiooni-, elektrisüsteemis või muus kolmandale isikule kuuluvas tehnilises lahenduses, liiklusavarii ja -ummik, sõjaväe- või politseioperatsioon, rasked ilmastikuolud, rahvarahutus, riigivõimu otsus vms).

7.4. Seadmete ja Töö juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Täitjalt Tellijale üle Seadmete ja/või Töö Objektile faktiliselt paigaldamise hetkest.

7.5. Täitja võib keelduda Lepingust tuleneva kohustuse täitmisest, kui Tellija viivitab Lepingu hinna või muu makse tasumisega üle 15 päeva. Lepingu hinna või selle osa tasumisega viivitamisel pikeneb Tellija viivituse aja võrra Seadmete ja/või Töö üleandmise tähtaeg.

7.6. Pool vastutab oma kontaktandmete (telefon, e-post) toimimise eest ning nende kasutamisega seotud tagajärgede eest (sh andmete kolmanda isiku poolt kasutamise eest).

7.7. Tellija esitab pretensioonid kirjalikult 5 päeva jooksul nende alusest teada saamisest. Täitja kontrollib pretensiooni ja selle põhjendatuse korral rakendab puuduse kõrvaldamiseks vajalikke abinõusid.

 

VIII LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE

8.1. Pooled võivad Lepingut kokkuleppel muuta. Lepingu muutmise kokkulepe kehtib üksnes kirjalikus vormis.

8.2. Pooled võivad lõpetada Lepingu ennetähtaegselt kirjalikul kokkuleppel.

8.3. Täitja võib Üldtingimusi ühepoolselt muuta, kui muutuvad Lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud, muutmine on tingitud õigusakti muutmisest või muul mõjuval põhjusel. Täitja teatab Üldtingimuste muutmisest vähemalt 30 päeva ette.

8.4. Kumbki Pool võib Lepingu ühepoolselt erakorraliselt lõpetada, kui teine Pool rikub oluliselt Lepingut ja ei lõpeta rikkumist 14 päeva jooksul vastava kirjaliku nõude saamisest. Pool teatab Lepingu lõpetamisest kirjalikult vähemalt viis tööpäeva ette.

8.5. Punkti 8.4. alusel Lepingu ühepoolsel lõpetamisel tasub Tellija Täitjale Lepingu lõppemise ajaks tehtud Töö maksumuse, arvestades tehtud Töö valmiduse määra ja Lepingu hinda.

Juhul, kui punkti 8.4. alusel Lepingu ühepoolse lõpetamise aluseks on Täitja süüline Lepingu rikkumine, tasub Tellija Täitjale Lepingu lõppemise ajaks tehtud Töö maksumuse, millest on maha arvatud Tellija poolt Täitjale kahepoolselt allkirjastatud akti alusel tagastatud, rikkumata ja töökorras Seadmete maksumus.

Juhul, kui punkti 8.4. alusel Lepingu ühepoolse lõpetamise aluseks oli Tellija süüline Lepingu rikkumine, tasub Tellija Täitjale Lepingu hinna, millest arvestatakse maha summa, mille Täitja säästab Lepingu lõpetamise tõttu kulude osas ja omandab tööjõu teistsuguse kasutamisega.

 

IX LÕPPSÄTTED

9.1. Lepingu alusel edastatavad teated peavad olema kirjalikus vormis, v.a teated, mille edastamine ei too kaasa õiguslike tagajärgede saabumist või mis Lepingu kohaselt kuuluvad edastamisele telefoni ja/või SMS-i teel.

9.2. Lepingu täitmise käigus poolele teatavaks saanud teave on konfidentsiaalne ja ei kuulu avaldamisele. Pooled hoiavad saladuses Objekti turvalisust puudutavad andmed.

9.3. Tellija annab Täitjale nõusoleku Lepingu täitmisega seotud kõnede ja SMS-ide salvestamiseks eesmärgiga kasutada salvestisi poolte avalduste tõendamiseks. Tellija annab samuti nõusoleku oma andmete kasutamiseks kliendi rahulolu-uuringutes, teeninduslikel ja turunduslikel eesmärkidel.

9.4. Tellija nõustub tema poolt Täitjale avaldatud isikuandmete nagu Tellija nimi, isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev, summa, lepingu liik (maksehäireandmed) edastamisega AS-le Creditinfo Eesti, OÜ-le Krediidiregister või muule krediidiinfo ettevõtjale  ning lubab Maksehäireandmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil krediidiinfo ettevõtja hallatavas maksehäireregistris. Täitjal tekib õigus edastada Maksehäireandmed krediidiinfo ettevõtjale, kui Tellijal on täitmata Lepingust tulenev rahaline kohustus. Tellija saab Maksehäireandmete töötlemise edasistest alustest lähemat teavet krediidiinfo ettevõtja veebilehelt (www.creditinfo.ee, www.taust.ee). Tellijal on õigus nõuda maksehäireandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt õigusaktidele.

9.5. Tellija võib isikuandmete kasutamiseks antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, esitades Täitjale vastava avalduse.

9.6. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

9.7. Pooled lahendavad Lepingust tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus.