E-koolitused

Tuleohutusseadmeid võib hooldada ainult kvalifitseeritud isik

Tulekahju varajaseks avastamiseks tuleb tuleohutussüsteeme korrektselt hooldada. Tuleohutusnõuded on seadusest tulenevalt väga ranged. See kehtib ka tuleohutussüsteemide hoolduse kohta. Kontrollimata seadmed võivad kaasa tuua traagilisi tagajärgi.

Tuleohutuspaigaldisi tuleb kontrollida vastavalt tootja juhistele ja seadusele. Seda võivad teha ainult kutsetunnistusega inimesed. Foruses on kvalifitseeritud tehnikud, kellel on pikaaegne kogemus ja oskused erinevate tuleohutussüsteemide hooldamisel. Meid võib usaldada.

Hooldustööde käigus kontrollivad meie spetsialistid:

  • Kas tuleohutussüsteemid reageerivad häire- ja veateadetele.
  • Kas süsteemid töötavad korrektselt.
  • Reservtoite akude korrasolekut.
  • Hoone kasutusviisi ja tuleohutuspaigaldiste eesmärgipärasust.

Tuleohutussüsteemide hooldus – seadus reguleerib

Süsteemide hoolduse eest vastutab hoone omanik või valdaja. Näiteks automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) omanik peab seadusest tulenevalt tagama selle kvartaalse kontrolli ja iga-aastase põhjalikuma hoolduse. Sprinklersüsteemi tuleb aga hooldada vastavalt tootja või paigaldaja juhistele.

Tulekustutite puhul ei piisa ainult kontrollimisest iga kahe aasta tagant, vaid igas kvartalis on vaja teha visuaalne vaatlus, mis tuleb fikseerida päevikus. Kontrollida tuleb samuti hoone tuletõkketsoonide terviklikkust ja ventilatsioonitorustiku puhtust.

Oluline on, et hoones järgitakse ohutusnõudeid ja süsteemid täidaks oma otstarvet.

Mis juhtub, kui jätan seadmed hooldamata?

Hooldamata süsteem võib massiliselt edastada valehäireid või tekitada situatsiooni, kus see lihtsalt enam ei tööta. Selline olukord võib kujuneda ohtlikuks ja lõppeda kurvalt.

Foruse tehnikud teevad peale igat hooldustööd sulle põhjaliku hooldusakti ja üksikasjaliku ülevaate süsteemide seisukorrast. Kui süsteemides esineb puudusi või tuleb need välja vahetada, saame anda nõu ja hoolitseda samuti uute seadmete paigalduse eest.

Uudised Kõik uudised