TULEKUSTUTUSSÜSTEEMIDE HOOLDUS

Foruses pakume automaatsete tulekustutussüsteemide ning tuletõrjevoolikusüsteemide ja  sprinklersüsteemide tehnohooldust.

 


AUTOMAATSETE TULEKUSTUTUSSÜSTEEMIDE NING TULETÕRJEVOOLIKUSÜSTEEMIDE TEHNOHOOLDUS

 • Voolikusüsteemide kontroll ja hooldus

 • Vastavalt siseministri määrusele “Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“

 • Vastavalt standardiseeriale EVS-EN 671

 •  § 16. Voolikusüsteemi vaatlus

 • Omanik vaatab üks kord kvartalis üle voolikusüsteemi seisukorra.

 • Vaatlus sisaldab toiminguid veendumaks, et voolikusüsteem oleks kasutamisvalmis, nähtav, omaks kasutusjuhendit, sellele juurdepääs ei oleks takistatud ning sellel ei oleks nähtavaid defekte, korrosiooni ja lekkeid. Vaatlusel ilmnenud puuduste korral rakendatakse abinõusid puuduste kõrvaldamiseks.

 • § 17. Voolikusüsteemi kontroll, hooldus ja andmete säilitamine

 • Voolikusüsteemi kontrollimisel ja hooldamisel juhindutakse standardiseeria EVS-EN 671 nõuetest ning voolikusüsteemi juurde kuuluvate osade tootjapoolsetest juhistest.

 • Voolikusüsteemi ja selle veeandmisvõime tõhusust kontrollitakse, kui vaatluse tulemused seda nõuavad, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

 • Isik, kes kontrollib ja hooldab voolikusüsteemi, säilitab andmeid kontrolli ja hoolduse toimingute kohta vähemalt viis aastat pärast kontrolli ja hoolduse teostamist.


Sprinklersüsteemide tehnohooldus

 • Vastavalt EVS-EN 12845

 • Sprinklersüsteem on maailmas enamlevinumaid automaatseid tulekustutussüsteeme. Automaatne tähendab, et süsteem peab rakenduma ilma inimesepoolse sekkumiseta, mistõttu on süsteemi hooldus ja töökorra tagamine väga vastutusrikas tegevus.

 • Sprinklersüsteem koosneb kustutusvee veevarust, rõhutõsteaseadmest, sprinklersüsteemi torustikust ning sprinklerpeadest. Rakendunud süsteemi eesmärk on tulekahju lokaliseerimine ja kustutamine ning häirealarmi edastamine.

 • Sprinklersüsteemi rakendumiseks peavad kõik lülitid ja käivitid olema töökorras, hooldatud ja inspekteeritud, tagatud signaalide liikumine ettenähtud aja jooksul sulgklappide avamiseks, rõhutõstepumpade käivituseks, häirealarmide edastuseks  ning kustutusvee jõudmiseks tulekahju piirkonda. Lisaks anduritele, lülititele, klappidele, manomeetritele tuleb igakuiselt testida pumpade automaatset rakendumist ning vähemalt kord aastas testida rõhutõstepumpade effektiivsust, kuna pumpade võimsus ajas võib langeda.

 • Sprinklersüsteemi hoolduse käigus analüüsitakse ja inspekteeritakse süsteemi kui tervikut, teostatakse katsetused ja vajadusel süsteemi või selle osade remont, et oleks tagatud süsteemi automaatne rakendumine.
Küsi pakkumist

Kui soovid erilahendust või abi teenuse tellimisel, võta meiega julgelt ühendust.